صفحه ارسال خبر، گزارش و یا محتوای تولیدی به سایت جنبش مردمی حامیان دکتر سعید محمد اضافه شد.

صفحه ارسال خبر، گزارش و یا محتوای تولیدی به سایت جنبش مردمی حامیان دکتر سعید محمد اضافه شد.

همراهان عزیز می توانند عکسها، فیلمها، گزارشهای مربوط به فعالیت جنبش در استانها و همچنین عکس طومارهای جمع شده در حمایت از دکتر سعید محمد و یا کلیپها و عکس نوشته های تولیدی را از طریق صفحه زیر برای ما ارسال نمایند.