بیانه بانوان حامی دکترسعید محمد استان سیستان و بلوچستان بخش بزمان

بیانه بانوان حامی دکترسعید محمد استان سیستان و بلوچستان بخش بزمان

جمعی از بانوان استان سیستان و بلوچستان در حمایت از آقای دکتر سعید محمد بیانیه ای صادر کردند. متن این بیانه به این شرح است: من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن               ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن   من زبزمان وشکاروصیدوآب ومعدنش                ازجبال زنده سربرکهکشان گویم سخن                      گربود ابزارکارم درامورصنعتی                    درجوارملک چین