دعوت جنبش حامیان مردمی دکتر سعید محمد از آحاد مردم برای پیوستن به این جنبش

دعوت جنبش حامیان مردمی دکتر سعید محمد از آحاد مردم برای پیوستن به این جنبش

گاه سفر آمد برادر! ره دراز استپروا مکن بشتاب! همّت چاره ساز است جنبش حامیان مردمی دکتر سعید محمد به جهت هماهنگی بیشتر کلیه نیروهای انقلابی حامیان دکتر سعید محمد ازآحاد مردم ایران دعوت میکند با مراجعه به سایت manhamhastam.ir  و از طریق بخش “همکاری با ما” به این جنبش پیوسته تا با ساماندهی کلیه