اعلام حمایت جنبش کارگران عدالتخواه از دکتر سعید محمد

اعلام حمایت جنبش کارگران عدالتخواه از دکتر سعید محمد

ما كارگران از گذشته تاکنون به طور منظم و مستمر برای بهبود وضع مسائل اقتصادي و راه های برون رفت از بحران ها، دغدغه و تنگناهای حوزه كارگري، از روساي جمهوري و كانديدهاي مختلفي تصميم بر حمايت داشته ايم كه با بررسي برنامه هاي آنها به جمع بندي عكس آن رسيديم. بسي جاي تاسف زيرا