شرمنده جوانان هستیم

شرمنده جوانان هستیم

از جوانان شرمنده هستیم که دارای تحصیلات هستند اما جایگاه خود را نیافتند این به خاطر تحریم‌ها نیست چون درد و درمان داخل کشور است و باید به این مهم اعتقاد داشته باشیم.