چرا آقای دکتر سعید محمد با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری قرارداد بست؟

چرا آقای دکتر سعید محمد با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری قرارداد بست؟

پاسخ اینجاست که عده ای از خدا بی خبر صرفا بدلیل منافع حزبی و جناحی که از ورود پاکدست ترین مدیر اجرایی جوان و انقلابی به هراس افتاده اند و هیچ نقطه سیاهی در پرونده دکتر محمد ندیده اند بدنبال تخریب این چهره نخبه اقتصادی بر آمدند .کسانی که خود دارای کارنامه سیاه زد و بند و تخلف های گسترده هستند و با فرافکنی بدنبال انحراف افکار عمومی هستند.