مدارک انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

مدارک انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

گواهينامه های حرفه ای و بین المللی مدیریت پروژه IPMA دارندگان آن را مطمئن مي سازد كه در استانداردهاي جهاني مدیریت پروژه قرار دارند. تلاش جهت دريافت گواهينامه راهي مؤثر در جهت ارتقاء سطح توانايي و دانش لازم خواهد بود و مديران را به سمت برخورداري از دانش جهاني و روزآمد مديريت پروژه سوق خواهد داد. 80 مدیر پروژه در سطح دنیا موفق به دریافت درجه A این مدارک گشته اند که رئیس نخبه و کارآمد انجمن مدیریت پروژه ایران (دکتر سعید محمد) یکی از این مدیران است.