آیا لغو تعهدات برجام خواسته اکثریت مردم ایران هست؟

آیا لغو تعهدات برجام خواسته اکثریت مردم ایران هست؟

براساس نتایج یک نظرسنجی 71.3 درصد مردم معتقدند تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده، ایران نیز نباید به تعهدات خود در برجام پایبند باشد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی درباره لزوم پایبند نبودن ایران به تعهدات خود تا زمان عمل کردن آمریکا و اروپا به تعهدات خود در برجام، 71.3