حمایت جمعی از جوانان شهر یاسوج از دکتر محمد

حمایت جمعی از جوانان شهر یاسوج از دکتر محمد

جمع بسیاری از جوانان شهر یاسوج با امضای طوماری از کاندیدا توری دکتر سعید محمد در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.در طومار آنان آمده است:مقام معظم رهبری:اگر جوانان زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی آماده کنند بسیاری از نگرانی ها و دغدغه ها و غصه هایشان پایان خواهد